De Comité an d’Musikantinnen an d’Musikanten vun der Schëfflenger Musek invitéieren op hier Generalversammlung, déi Samschdes, den 3. Februar um 19.00 Auer am Proufsall (1 Quartier Wendel) stattfënnt.

Hei ënnendrunn fannt där nach den Ordre du Jour vun eiser Generalversammlung.

Mär soën am Viraus scho Merci fir äre Besuch.