————————————————————————————————

Schefflenger Musek
1 Wochevor

D‘Schëfflenger Musek seet all de Leit déi eis wärend dësem Weekend um Hämmelsmarsch ënnerstëtzt hunn, e ganz grousse Merci . 👍👏
Fir all déi déi lo Loscht op méi Musek kritt hunn, ... Sehen Sie mehr

3 Wochenvor

Géifen är Kanner gäre Musek spillen? Oder/an sidd Der villäicht selwer musikalesch begaabt a wësst net wei ufänken ? Dann bitt den Escher Conservatoire an der Zesummenaarbecht mat der Gemeng ... Sehen Sie mehr

2 Monatenvor

Et ass Rentréeszäit.💼👩‍🏫🧑‍🏫

An och bei der Schëfflenger Musek geet d´Saison an enger méi gewinnter Form erëm un.
Fir sech no der spezielle leschte Saison erëm ze fannen, ... Sehen Sie mehr

4 Monatenvor

D´SchëfflengerMusek wënscht iech alleguer e schéinen an erhuelsame Summer, a seet iech Schëfflenger Leit nach villmools Merci fir ären Accueil an déi generéis Done wärend dem Hämmelsmarsch ... Sehen Sie mehr

4 Monatenvor

⚠️⚠️ Announcement⚠️⚠️
Mer sinn frou iech mat deelen ze kennen dat d‘Schëfflenger Musek dëse Weekend (9/10/11) Juli erëm an der gewinnter Form mam Hämmelsmarsch ka bei iech ... Sehen Sie mehr

4 Monatenvor

⚠️⚠️ Announcement⚠️⚠️
Mer sinn frou iech mat deelen ze kennen dat d‘Schëfflenger Musek dëse Weekend (9/10/11) Juli erëm an der gewinnter Form mam Hämmelsmarsch ka bei iech ... Sehen Sie mehr

4 Monatenvor

⚠️⚠️ Announcement⚠️⚠️

Mer sinn frou iech mat deelen ze kennen dat d‘Schëfflenger Musek dëse Weekend (9/10/11) Juli erëm an der gewinnter Form mam Hämmelsmarsch ka bei iech ... Sehen Sie mehr

5 Monatenvor

5 Monatenvor

5 Monatenvor