Bob Rumé
President
Max Spanier
Vice-President / Jugend
Josiane Dahm
Secrétaire
Michaela Metz
Caissière
Tina Gianessi
Instrumenter / Stage
Michel Weber
Material an Technik / Jugend
Luka Grashoff
Graphik / Visuell Identitéit
Lingda Shen
Web-Präsenz / Caisse
Liz Mikos
Web-Präsenz / Texter
Annouk Rumé
Catering
Gilbert Probst
Jurist