Bob Rumé
President
Manon Fohl
Vice-President
Sylvie Gherardi
Secrétaire
Michaela Metz
Caissière
Gilbert Probst
Statuten / Sacem
Tina Gianessi
Instrumenter
Michéle Spanier
Rapport
Luka Grashoff
Fotoen
Max Spanier
Jugend/Social Media
Fred Fayet
Intern Aktivitéiten
Michel Weber
Jugend